Föreningens stadgar

Stadgar för Föreningen Lalandersläkten
Antagna vid släktmötet i Uppsala den 27 augusti 2000

Allmänna bestämmelser
§ 1
Föreningens ändamål är att tillvarata gemensamma släktintressen, att verka för samman-hållning inom släkten, att föra släktregister samt att samla och bevara släktens minnen och historia.

§ 2
Rätt till medlemskap i föreningen äger var och en som är ättling eller gift eller sambo med ättling till gruvsmeden i Huså Jacob Mårtensson-Lalander (1758-1844) i hans äktenskap med Gertrud Jacobsdotter (1765-1856). Person som ej fyller ovanstående fordringar, men genom andra förbindelser sammanhör med släkten Lalander och dessutom hyser intresse för föreningen, kan efter arbetsutskottets prövning erhålla medlemskap.
Ansökan om medlemskap i föreningen insändes till styrelsens arbetsutskott (kassör). För att betraktas som medlem av föreningen måste årsavgift ha betalats under innevarande år eller det kalenderår, som föregår aktuellt datum.

§ 3
Föreningens beslutande och verkställande organ utgöres av

 • Släktmötet
 • Föreningsstyrelsen
 • Styrelsens arbetsutskott

Släktmötet
§ 4
Föreningens högsta beslutande myndighet är släktmötet.
Kallelse till släktmöte skall av arbetsutskottet utsändas till medlemmarna i god tid och senast en månad före mötet.
Släktmöte bör om möjligt hållas minst vart annat år.

§ 5
Röstberättigad vid släktmötet är varje medlem enligt definitionen i § 2. Varje röstberättigad äger en röst. Därjämte äger hon/han genom fullmakt rösta för högst två frånvarande medlemmar.
Vid omröstning gäller enkel röstövervikt (undantag § 23 och § 24). Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 6
Vid släktmöte skall bland annat förekomma följande ärenden:
a) Val av mötesfunktionärer och justeringsmän
b) Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse
c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
d) Fastställande av årsavgift för kommande år
e) Övriga frågor, som hänskjutits till mötet av styrelsen eller av styrelsens arbetsutskott eller väckts av medlem och senast tre veckor före mötet skriftligen anmälts till ordföranden eller vice ordföranden. Över sistnämnda ärenden skall styrelsens eller arbetsutskottets yttrande föreligga
f) Val av ordförande och vice ordförande
g) Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
h) Val av revisor jämte suppleant
i) Val av övriga föreningsfunktionärer
j) Övriga frågor

Styrelsen
§ 7
Mellan släktmötena omhändertages föreningens angelägenheter av styrelsen, som består av följande föreningsfunktionärer:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • En s.k. förtroendeman från var och en av släktens sju grenar
 • Fem styrelsesuppleanter

§ 8
Den nyvalda styrelsen tillträder sina befattningar omedelbart efter släktmötet.

§ 9
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande.
Kallelse utsändes minst två veckor före sammanträdesdagen.
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter (inklusive närvarande suppleanter) är när-varande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande företräder. Om endast fem ledamöter är närvarande krävs dock att minst fyra av dessa är ense om beslutet.

§ 10
Med hänsyn taget till styrelseledamöternas geografiskt spridda bostadsorter kan styrelsen fatta s. k. cirkulationsbeslut. Detta innebär att skriftliga förslag översänts av ordföranden eller vice ordföranden till samtliga styrelseledamöter. Om minst nio av styrelsens ledamöter biträder framlagt förslag anses det vara styrelsens beslut.

§ 11
Det åligger styrelsen bland annat:

 • att arbeta för förverkligande av föreningens program,
 • att samla uppgifter m. m. till släktarkivet och förvara detta,
 • att ansvara för föreningens tillgångar,
 • att förebereda de ärenden, som skall handläggas av släktmötet samt
 • att verkställa släktmötets beslut.

§ 12
Styrelsen bör fastställa arbetsordning för föreningens funktionärer.

§ 13
Styrelsen skall avge styrelseberättelse för föreningen verksamhet sedan föregående släktmöte samt ekonomisk redovisning för senaste kalenderår (ett eller två år), vilka utsändes till medlemmarna före mötet eller föredrages vid släktmötet

Styrelsens arbetsutskott
§ 14
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som handlägger och beslutar om de frågor styrelsen delegerar till arbetsutskottet. Arbetsutskottets beslut delges styrelsens ledamöter i efterskott.

Övriga föreningsfunktionärer
§ 15
Ansvarig för föreningens nytillkommande publikationer är föreningens redaktör. Denne utses av släktmötet för samma period som styrelsen. Redaktören kallas till föreningens styrelsesammanträden

§ 16
För tillsyn och vård av mark, byggnader, möbler och husgeråd i släktgården i Huså, utses en eller flera personer med benämning stugfogde, som väljas av släktmötet för samma period som styrelsen.

§ 17
För kontakt mellan föreningens styrelse och medlemmarna i USA utses en eller flera representanter för föreningen, bosatta i USA.

Föreningens ekonomi
§ 18
Föreningsmedlem erlägger årsavgift enligt släktmötes beslut. Befrielse från årsavgift kan på särskild begäran beviljas av styrelsen.

§ 19
Föreningens tillgångar står under styrelsens förvaltning.

§ 20
Föreningens firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden och kassören var för sig.

§ 21
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Kassören upprättar ekonomisk årsrapport med Vinst- och Förlusträkning för det gångna året samt Balansräkning per 1.1 och 31.12 för det aktuella året. Dessa handlingar tillställes styrelsen och revisorerna. För år då släktmöte äger rum skall dessa handlingar översändas senast en månad före släktmötet. Samtidigt skall arbetsutskottet överlämna styrelseprotokoll för förvaltningsperioden till ordinarie revisor.
Om särskilda skäl föreligger, äger revisorn påkalla sammankallande av släktmöte.

§ 22
Styrelsens arbetsutskott bör fastställa en ekonomisk budget för varje kalenderår.

Övriga bestämmelser
§ 23
Om anledning finns att upplösa föreningen skall styrelsen till samtliga medlemmar sända en redogörelse för föreningens läge jämte förslag till hur skall förfaras med föreningens tillgångar och arkiv. För upplösning av föreningen krävs att minst två tredjedelar av inkomna svar uttalat sig härför. Tillgångarna bör vid upplösningen i första hand tillfalla hembygdsföre-ning eller liknande kulturell förening.

§ 24
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av släktmöte. Förslag till stadgeändring skall minst en månad före släktmötet ha tillställts samtliga medlemmar.
För beslut om stadgeändring erfordras minst två tredjedelar av de vid mötet avgivna rösterna.